SLOA projektENG
A projekt - Hrup in akustika
o nas
storitve
reference
kontakt
novice
domov

Nekaj naših dosedanjih projektov:

MERITVE VIBRACIJ V STROJNICI HOTELA BALNEA V DOLENJSKIH TOPLICAH TER MNENJE GLEDE VZROKA POVEČANIH VIBRACIJ NA MEDETAŽNI KONSTRUKCIJI NAD STROJNICO
Januar 2009

IZVEDENIŠKO MNENJE GLEDE DINAMIČNIH OBREMENITEV NA OBJEKTU GERŠAKOVA UL. 36 V MARIBORU
December 2008

ELABORAT AKUSTIKE ZA VEČNAMENSKO DVORANO V LENART
Januar 2009

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA POSLOVNI OBJEKT GEMINI V LJUBLJANI
Januar 2009

PROJEKT IZVEDENIH DEL NA OSNOVI ELABORATA PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA NASELJE GORNJA RADGONA, OB GLAVNI CESTI G1-3 PESNICA
November 2008

PROJEKT IZVEDENIH DEL NA OSNOVI ELABORATA PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA NASELJA ČRENŠOVCI, HOTIZA, KAPCA, IN GABERJE, OB GLAVNI CESTI G1-3 PESNICA – LENDAVA
November 2008

PROJEKT IZVEDENIH DEL NA OSNOVI ELABORATA PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA NASELJE BELTINCI, OB GLAVNI CESTI G1-3 PESNICA – LENDAVA
November 2008

OCENA VPLIVOV NA OKOLJE ZARADI OBRATOVANJA PREMIČNE NAPRAVE ZA LOKACIJE GRADBIŠČ
November 2008

ŠTUDIJA OBREMENJEVANJA OKOLJA S HRUPOM ZARADI OBRATOVANJA KOMPRESORJA IN ČRPALK ZA HLAJENJE LEDU, NA LOKACIJI DRSALIŠČA V KOČEVJU
November 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA STANOVANJSKA SOSESKA VESNA
Oktober 2008

DOLOČITEV OBMOČIJ VARSTVA PRED HRUPOM ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA NA OSNOVI IZVEDENE STRATEŠKE KARTE HRUPA
Še v izdelavi

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA STANOVANJSKO NASELJE RISNIK, VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI VRTNA VILE IN VEČSTANOVANJSKI OBJEKT LAMELA
Oktober 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA OSNOVNO ŠOLO ZGORNJA KUNGOTA
Oktober 2008

POROČILO O MERITVAH PROTIHRUPNE OGRAJE V GORNJI RADGONI NA NASLOVU MAISTROV TRG 2, PO STANDARDU CEN/TS 1793-5:2003
Oktober 2008

POROČILO O TERENSKIH MERJENJIH ZVOČNE IZOLIRNOSTI PO STANDARDIH SIST EN ISO 140-4, SIST EN ISO 140-7 ZA NOVOGRADNJO STANOVANJSKIH BLOKOV NA CVETKOVI ULICI V MURSKI SOBOTI
Oktober 2008

ELABORAT GRADBENE AKUSTIKE ZA NOVOGRADNJO V ŠENTILJU, VEČSTANOVANJSKI IN POSLOVNI OBJEKT
Oktober 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA VEČNAMENSKI OBJEKT A IN B V PESNICI
NAROČNIK: KOMUNAPROJEKT D.D., PARTIZANSKA 3-5, 2000 MARIBOR
September 2008

ELABORAT AKUSTIKE ZA VEČNAMENSKO DVORANO V GRADU RAČE; INVESTITOR: OBČINA RAČE-FRAM
December 2008

POROČILO O TERENSKIH MERJENJIH ZVOČNE IZOLIRNOSTI PO STANDARDIH SIST EN ISO 140-4, SIST EN ISO 140-5, SIST EN ISO 140-7 TER ODMEVNI ČASI PO SIST EN ISO 354 ZA SREDNJO STROJNO IN POSLOVNO ŠOLO V MARIBORU NA TEZNEM
Avgust 2008

ŠTUDIJA HRUPNE OBREMENITVE ZA STANOVANJSKO ZGRADBO KOSEZE, V VAROVALNEM PASU SEVERNE LJUBLJANSKE OBVOZNICE H3, ODSEK ŠT.: 0690 LJ. (CELOVŠKA – KOSEZE), V KM 1,400, NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 1417/3, K.O. DRAVLJE
Avgust 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA VEČSTANOVANJSKI OBJEKT, Letoviška cesta, Portorož
Avgust 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA VEČSTANOVANJSKO STAVBO, NOVOGRADNJA, TRŽAŠKA CESTA V POSTOJNI; PARC. ŠT.: 1521/15, 1521/16, 1521/17, K.O. POSTOJNA
Avgust 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA VEČSTANOVANJSKO STAVBO, NOVOGRADNJA, ULICA 1. MAJA, POSTOJNA; PARC. ŠT.: 3207, K.O. POSTOJNA
Avgust 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA APARTMAJSKO HIŠO BOLFENK
(Nadomestna gradnja doma Gradis na Pohorju)
Junij 2008

STROKOVNA OCENA ZA OBJEKT NA PARCELI ŠT. *135, K.O. BREZOVO; OBREMENITEV S HRUPOM ZARADI NADOMESTNE GRADNJE GOSTILNE KRAGL NA NOVI LOKACIJI
Junij 2008

MERITVE HRUPA IN ANALIZA HRUPNE OBREMENJENOSTI V OKOLJU PODJETJA LIVARNA GORICA D.O.O. S PREDLOGOM SANACIJSKEGA PROGRAMA ZA ZMANJŠANJE PREKOMERNEGA HRUPA
December 2008

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE GLAVNA CESTA G1-3 MARIBOR – LENDAVA, ZA NASELJA ČRENŠOVCI, DOLNJI LAKOŠ IN GORNJI LAKOŠ
Junij 2008

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA OBJEKT NA NASLOVU ŠENTOŽBOLT 1, NA PODODSEKU AC TROJANE – BLAGOVICA; 0067
September 2008

POROČILO O OPRAVLJENEM PREIZKUSU ZA MERJENJE ODMEVNEGA ČASA PO STANDARDU SIST EN ISO 354, ZA SREDNJO GLASBENO IN BALETNO ŠOLO V LJUBLJANI
Junij 2008

PRVE MERITVE HRUPA IN KARTA HRUPA ZA SOLKANSKO OBVOZNICO
Junij 2008

POROČILO O TERENSKIH MERJENJIH: ZVOČNA IZOLIRNOSTI MED PROSTORI PRED ZVOKOM V ZRAKU PO SIST ISO 140-5, MERITEV UDARNEGA ZVOKA POD BOWLING STEZO, MERITVE ODMEVNEGA ČASA V DVORANAH PO STANDARDU SIST EN ISO 354, MERITVE ŠUMNOSTI SKUPNIH NAPRAV OZ. INSTALACIJ, VSE V CENTRU MAXIMUS, II. FAZA, V MURSKI SOBOTI
Maj 2008

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA OBJEKT NA NASLOVU SPODNJE DOBRENJE 18, NA ODSEKU AC ŠENTILJ – PESNICA; 0031
Maj 2008

ELABORAT AKUSTIKE ZA VEČNAMENSKO DVORANO V ŠENTJERNEJU; INVESTITOR: OBČINA ŠENTJERNEJ
Maj 2008

SANACIJSKI PREDLOG GLEDE ZMANJŠANJA OBREMENJEVANJA OKOLJA S HRUPOM ZARADI OBRATOVANJA KOMPRESORJA IN ČRPALK ZA HLAJENJE LEDU, NA LOKACIJI ZIMSKEGA DRSALIŠČA V KOČEVJU
April 2008

POROČILO O SKUPNI KARTI HRUPA ZA DVA NOVA OBJEKTA ZA REJO PIŠČANCEV PITANCEV "BROJLERJEV" IN BIOPLINARNE V MOTVARJEVCIH
April 2008

IZVEDENIŠKO MNENJE GLEDE OBREMENITVE S HRUPOM ZARADI HRUPA CESTNEGA PROMETA ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA NASLOVU VOJKOVA CESTA 87, 5000 NOVA GORICA
Maj 2008

IZRAČUN ZVOČNE IZOLIRNOSTI NOVE KOMANDNE KABINE V PODJETJU MELAMIN D.D. KOČEVJE
April 2008

STROKOVNA OCENA Z MERITVAMI IN KARTO HRUPA ZA GRAMOZNICO BAKOVSKA V MURSKI SOBOTI
Marec 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA SREDNJO TEHNIČNO ŠOLO V KOPRU
Januar 2008

STROKOVNA OCENA ZA SEGMENT HRUP, VIBRACIJE ZA NAMERAVANO GRADNJO STANOVANJSKEGA KOMPLEKSA OB PRVOMAJSKI ULICI V NOVI GORICI, V SKLOPU LOKACIJSKEGA NAČRTA OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI
Maj 2008

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE; SEGMENTA HRUP, VIBRACIJE ZA NAMERAVANO GRADNJO ČHE NA KOZJAKU IN PRIPADAJOČ DV-400 KV MED ČHE IN RTP MARIBOR
Januar 2008

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA OBJEKTE: SPODNJE ŠKOFIJE 238 IN SPODNJE ŠKOFIJE 248, 249, 250, NA HITRI CESTI ŠKOFIJE – SERMIN,
Januar 2008

ELABORAT ZVOČNE ZAŠČITE ZA OSNOVO ŠOLO VOLIČINA Z VRTCEM
Oktober 2007

STRATEŠKA KARTA HRUPA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA, INDUSTRIJA (IPPC)
December 2007

STRATEŠKA KARTA HRUPA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA, CESTNI IN ŽELEZNIŠKI PROMET
Maj 2008

OCENA OBREMENITVE S HRUPOM ZARADI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA S PREDLOGOM PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA OBMOČJE NASELJA ROGAŠKA SLATINA; OD KM 42,1 DO KM 44,5
Junij 2007

PROJEKT AKUSTIČNE SANACIJE OBSTOJEČE VEČNAMENSKE DVORANE V HOČAH
Julij 2007

ŠTUDIJA O ŠIRJENJU HRUPA V OKOLJE ZARADI OBRATOVANJA TRANSFORMATORJEV V RTP CIRKOVCE: MERITVE PO STANDARDU SIST ISO 1996-1,2 TER IZRAČUN PO ZAČASNI METODI SIST ISO 9613-2.
September 2007

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE – SEGMENT HRUP ZA PODJETJE MELAMIN KOČEVJE D.D. ZA INVESTICIJSKI SKLOP: HMM, SMOLE III., NOVO SILOSNO SKLADIŠČE, NOVO CISTERNSKO SKLADIŠČE, ŠTIRI PRETEKALIŠČA
Maj 2007

3D MODEL AKUSTIKE ZA VELIKO KONCERTNO DVORANO SREDNJE GLASBENE IN BALETNE ŠOLE V LJUBLJANI
Julij 2007